Page 8 - Hevosmaailma 6/2021
P. 8

Mervi Pakola taluttamassa 5-vuotiasta Lusitano-oriaan.


                                 Parhaimmillaan arhaimmillaan
      Pakolalla on yksi osa-aikainen  saadaan pois, saattaa käytöson- P        – Lännenratsastus on aivan
     työntekijä, ja lisäksi yksi henki- gelma poistua kokonaan tai          mahtavaa. Pidän
                                 n
     lö käy tekemässä jonkin verran  vähintään kivun vuoksi opitun  näyttää siltä, että äyttää siltä, että  siitä, että pienillä avuilla saa-
     tallituurauksia.      ongelmakäytöksen poiskoulut- r ratsastaja ei tekisi atsastaja ei tekisi  daan asiat tapahtumaan, ja ha-
      Pakola käy eri puolilla Suo- taminen helpottuu suuresti.             luan siirtää sitä ajatusta myös
     mea pitämässä lyhytkursseja,  – Kivun tunnistaminen on  j juuri mitään, ja silti uuri mitään, ja silti  kouluratsastukseen. Parhaimmil-
     joilla hän opettaa muun muassa  lähellä sydäntäni, koska pys- ratsukko toimii atsukko toimii  laan näyttää siltä, että ratsasta-
                                 r
     hevosen maastakäsittelyä ja kou- tymme auttamaan hevosia to-            ja ei tekisi juuri mitään, ja silti
                                 s
     luttamista.         della paljon. Olen juuri tehnyt  saumattomasti aumattomasti  ratsukko toimii saumattomasti
      Syvempää tietoa haluaville tar- hevosen kivun tunnistamisesta  yh        yhdessä.
                                 yhdessä.dessä.
     jolla on HPT Hevostaito-osaaja  verkkokurssin.                   Pakolan kilpailu-ura joutui
     -koulutus, joka on kuuden vii- Kun kipu löydetään mahdol-             tauolle, kun hevosilla oli ter-
     konlopun mittainen kokonaisuus. lisimman aikaisessa vaiheessa,           veysongelmia, mutta nyt on
      – Hevostaito-osaaja -kou- parhaimmillaan käy niin, että  – Yksi asia ei aina kerro pal- taas kasvamassa kilpailuhevonen
     lutuksessa on minun lisäkseni  ongelma häviää kokokaan, ja  jon, pitää laskea yhteen pieniä  kouluratsastukseen.
     muitakin alan ammattilaisia  yleensä aina se vähintäänkin  asioita.       – Omien hevosten kipuongel-
     opettajina, muun muassa eläinten  helpottuu ja kouluttaminen on- – Tavoitteeni on, että voisin  mat ovat osaltaan johdattaneet
     kouluttaja, eläintieteilijä Jenni  nistuu paremmin.  opettaa ihan tavallisille hevosen  minua tekemään sitä, mitä nyt
     Hakosalo-Ollila.       Hevoselle kipu voi aiheuttaa  omistajille, kuinka voi itse tun- teen.
      – Tavoite tässä koulutuksessa  monenlaista ongelmakäytöstä. nistaa kipukäytöksen. Pakolan kilpahevonen laukka-
     on saada Suomeen uusia hevos- – Hevonen saattaa olla aggres- Silloin ymmärtää itse, minkä  si huonosti, ja syytä ihmeteltiin
     taitokouluttajia ja enemmän ih- siivinen, ja sitten sitä pidetään  alan ammattilaista mahdollises- pitkään.
     misiä, jotka todella ymmärtävät  luonnevikaisena. Se saattaa myös  ti tarvitaan. On paljon helpompi  – Mitään muita oireita sillä ei
     hevosia, ja tietävät, miten kannat- olla yliherkkä ja säikkyvä, tai hy- vaikkapa selittää eläinlääkärille,  ollut, tuntui vain, että laukka ei
     taa toimia, jos ongelmakäytöstä  vin vahvasti läheisriippuvainen. että tällaista ja tällaista on ha- suju kunnolla. Se oli todella kiltti
     ilmenee.           – Hevosen kipukäytöksen voi  vaittu, ja eläinlääkärin on huo- hevonen, ja minulta meni kauan
                   tunnistaa, kun osaa katsoa eri- mattavasti helpompaa lähteä  ymmärtää, että sillä on kipua.
       Kipukäytöksen      laisia merkkejä siitä.   selvittämään kivun syytä.  Hevoselta löytyi sitten nivel-
       oppii tunnistamaan     On hyvin yksilöllistä, miten             rikko SI-nivelestä.
                   kivun syy voidaan löytää, ja  Omat kokemukset    – Omien kokemusten kautta
     – Tällä hetkellä pinnalla on  juuri siksi Pakola pitää kursseja  opettivat  kiinnostuin tutkimaan ja selvittä-
     pitkälti juuri kivun tunnista- aiheesta tarpeellisena.             mään hevosten käytösongelmia,
     minen. Kipukäytös on laitettu  – Syy voi paljastua hevosen  Pakola innostui nuorena län- jotka sitten paljastuvatkin kipu-
     usein jonkun muun asian piik- liikkumista seurattaessa, tai se  nenratsastuksesta ja kilpaili  käytökseksi.
     kiin – syytetään sukupuolta tai  voi löytyä hevosta käsiteltäessä. menestyksekkäästi kansallisella  Hevonen on saaliseläin, joka
     sukutaustaa, huonoa koulutusta,  Kannattaa seurata hevosta ja  tasolla. Paras saavutus on horse- pyrkii peittämään kivun, ja siksi
     luonnevikaa...       miettiä, miksi se jossakin tilan- manship-luokan voitto. hevosen kivun tunnistaminen ei
       – Ja kuitenkin voi olla kysy- teessa toimii ja käyttäytyy siten  – Välillä sitten olen mennyt  ole aina helppoa.
     mys vain siitä, että hevonen yrit- kuin se tekee. Pitää katsoa liik- molempia, lännenratsastusta ja  Pienikin käytösongelma tai
     tää käytöksellään kertoa kivusta.  kumista, onko liikevirheitä tai  koulua, nyt taas enemmän kou- arkea haittaava asia voidaan
     Kun löydetään kivun syy ja kipu  lihasepätasapainoa.  lua.            useimmiten hoitaa kuntoon,

                                8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13