Page 6 - Hevosmaailma 6/2021
P. 6

Mervi Pakola ja oripoika
                                                  Morfeus osaavat lukea
                                                  toisiaan.     Ongelmakäytöksen
     takana voi olla kipu


     Omien hevosten haasteet opettivat Mervi Pakolalle, että hevosen
     käytösongelmat eivät aina olekaan vain ongelmakäytöstä tai luonnevikoja
     – niiden takana voi olla kipu. Kun kipu saadaan pois, joskus
     käytösongelmat poistuvat jopa kokonaan. Nyt hän kouluttaa muita
     hevosmiestaidoissa ja muun muassa kivun tunnistamiseen.

     Teksti: Tarja Pitkänen
     Kuvat: Tarja Kivirinta

        evosen hyvinvoinnilla on  Nyt Pakolalla on tarkoitus  ta entistä paremmin ja tietäisin,
        suuri merkitys kaikessa:  myös kansainvälistyä eli tarjota  mitä on asioiden taustalla. Par-
        hevosen oppimisessa,  verkkokursseja englanniksi mui- haillaan opiskelen eläintenkou-
     H käytöksessä, kouluttami- hin maihin.         luttajan ammattitutkintoa.
     sessa sekä asenteessa työntekoon             – Haluan, että kaikessa teke-
     ja ihmisiin.         Luonnollisia       misessä hevosten kanssa minul-
      – Siksi hevosen hyvinvointi  hevosmiestaitoja    la on hyvät perustelut taustalla.
     on vahvasti pohjalla kaikessa,             Tutkimustieto tukee sitä, miksi
     mitä teen. Rakkautta ja rajoja  Pakola opiskeli oman lämmin- luonnolliset hevosmiestaidot aut-
     sopivassa suhteessa on minusta  verisensä kanssa luonnollisia  tavat asioita toimimaan, ja miksi
     hyvä hevostenkin kanssa, sanoo  hevostaitoja 19-vuotiaana Kat- ne asiat toimivat.
     hevostaitokouluttaja ja hevoshie- ja Vanhatalon opissa, ja kävi  Pakola on opiskellut muun
     roja Mervi Pakola, 36.   sittemmin monia kursseja.  muassa klassisen hevoshieron-
      Pakola opetteli luonnollisia he- Pakola aloitti yritystoiminnan  nan ammattitutkinnon, Master-
     vosmiestaitoja ensin jo teininä  sivutoimisesti ja koulutti hevo- son Methodia, O.T.E. -hierontaa
     omien hevosten kanssa, ja sittem- sia vuodesta 2008. Silloin hän  faskioille. Hän hankki Bemer
     min useiden ammattilaisten oh- vielä työskenteli päätoimisesti  Vet -hoitolaitteen ja Theraluxin
     jauksessa ja monilla kursseilla.  laatu- ja projekti-insinöörinä.  laserhoitolaitteen hevosen hyvin-
     Nyt hän pyörittää omaa yritys- Sitten Pakolan päätyö loppui, ja  voinnin ylläpitoon ja kuntoutuk-
     tään ja opettaa muita. Hevostaito  hän lähti vuodeksi Harjavaltaan  sen tueksi.
     Akatemia järjestää hevostaito- Meeri Simulan oppiin.
     koulutuksia, joissa opetetaan  – Opin siellä aivan valtavan
     hevosen käsittelytaitoja ja kou- paljon hevosten kouluttamises- Uusia
     luttamista sekä tutkimustietoa  ta ja luonnollisista hevosmies- hevostaitokouluttajia
     sen taustalla.       taidoista.
      Viime aikoina Pakola on käsi- Kun Pakola palasi Nivalaan,  Pakolan hevostilalla Nivalassa
     tellyt paljon hevosen kipukäytös- hevostaitokoulutuksesta tuli  asustaa yleensä kymmenkunta
     tä ja sen tunnistamista niin, ettei  vuonna 2013 hänelle kokopäi- hevosta. Nykyisin omia on yksi.
     kipua sekoiteta käytösongelmiin. vätyö.         – Tavallisesti koulutettavina
      – Tavoitteenani on lisätä he- Pakolan yritys on virallisel- on pari kolme hevosta, mutta
     vosten hyvinvointia ihmisten  ta nimeltään Horse & Power  määrä vaihtelee jonkin verran.
     tiedon ja taidon lisääntymisen  Training, mutta yritys tunne- Tilalla on hevosille aktiivipi-
     kautta. Koulutuksissani tutki- taan parhaiten aputoiminimellä  hatto.
     mustieto, taito ja tunne kohtaavat. Hevostaito Akatemia. Yritys  – Viime syksynä ostin heinä-
      Pakolalla on myös verkkokurs- tarjoaa koulutus-, ratsutus- ja  automaatin, vesiautomaatti oli jo
     seja, joiden suosio on jatkuvasti  hyvinvointipalveluita hevosille  ennestään.
     kasvanut.          ja koulutusta hevosihmisille. Suurin osa tilalla asuvista he-
      – Suosituin on ollut maasta- – Haluan opiskella aina vain  vosista on pihattopaikolla, muu-
     käsittelyn ykköskurssi.   lisää, jotta ymmärtäisin hevos- tamat tallipaikoilla.

                                6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11