Page 9 - Hevosmaailma 6/2021
P. 9

Mervi Pakola lastaamassa Lusitanoa kuljetuskoppiin.


                               kun ymmärretään hevosta, sen  – Yksi tärkeä terveyttä tukeva
                               luontaista käyttäytymistä ja ta- tai haittaava elementti on ruokin-
                               paa oppia.         ta, tärkeimpänä siinä korsirehu.
                                             Lisäksi hevosen hyvinvointiin
                                Lajinmukaista       vaikuttaa liikunta, jolla voidaan
                                käyttäytymistä      joko parantaa tai huonontaa he-
                                             vosen terveyttä.
                               Pakolan mielestä hevosmiestai- – Ratsastamalla olisi tärkeää
                               dot ovat viime vuosina kehitty- huolehtia siitä, että hevonen
                               neet paljon Suomessa.    rasittaa itseään tasapuolisesti
                                – Hyvään suuntaan ollaan  ja liikkuu tasapainoisesti, jotta
                               menossa, ja tietoa on nykyisin  vältetään ylirasituksen aiheut-
                               tarjolla paljon. Tunnetaan entistä  tamat vaivat ja vammat.
                               paremmin hevosen lajinmukaista  Jos hevonen liikkuu vinossa,
                               käytöstä ja tarpeita, on tullut pi- epätasapainossa, se voi myös
                               hattoja entistä enemmän.  rasittaa eniten jotain jalkaa
                                Pakola haluaa ottaa huomioon  – useimmiten toista etujalkaa,
                               hevosen kokonaisuutena, ei vain  jolloin tuo jalka alkaa jossain
                               oppimisen näkökulmasta.   vaiheessa oireilla.
                                – Oppimistani asioista muo- – Ratsastamalla voidaan myös
                               dostuu tärkeä pohja, joka on hy- vaikuttaa hevosen notkeuteen,
                               vinvoivan, onnellisen ja hyvin  koordinaatioon ja lihastasapai-
                               ymmärretyn hevosen salaisuus:  noon.
                               hevosen terveys ja hyvinvoin- Ratsastaminen ja siinä oikean-
                               ti, hyvä suhde hevoseen, sekä  lainen hevosen jumppaaminen
                               arjessa toimiva ja turvallinen  ja tasapainoon ratsastaminen on
                               hevonen.          erinomaista liikuntaa.
                                Hevosen hyvinvointiin ja ter- – Erilaisten vammojen ja
                               veyteen liittyvät elinolosuhteet,  vaivojen ennaltaehkäisyksi
                               jotka tukevat hevosen lajinmu- kannattaa oikeanlaisen liikun-
                               kaista käyttäytymistä sekä käyt- nan lisäksi huolehtia oikean-
                               täytymistarpeita. Hevonen, joka  laisesta kengityksestä sopivista
                               saa toteuttaa näitä, on stressittö- varusteista sekä käyttää erilaisia
                               mämpi ja näin myös oppimisky- hoitomuotoja ja -laitteita apuna.
                               kyisempi.
                                              Hyvä suhde
                                              hevoseen
                               Pakolan yrityksen palveluihin
                               kuuluu myös hevosten    Kun hevoseen oppii luomaan
                               kuntoutus- ja hyvinvointi-  hyvän suhteen, se haluaa työs-
                               palveluita, kuten laserhoitoja. kennellä ihmisen kanssa. ➜

                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14